+38(044)287-72-11 info@cedos.org.ua
на головну CEDOS
27 квітня 2014

Центр дослідження суспільства публікує правки до законопроекту 1187-2, що були надіслані 10 квітня до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з пропозицією внести їх на розгляд під час другого читання.

Редакція, прийнята в першому читанні

Редакція з урахуванням запропонованих правок

Навчальне навантаження українських студентів перевищує навантаження їх європейських колег. Надмірна кількість дисциплін стає на заваді високій якості вищої освіти та провокує профанацію навчального процесу, зокрема спонукає студентів вдаватись до плагіату. Зниження навантаження на студентів створить передумови для підвищення якості вищої освіти. Окрім цього зниження ваги кредиту дозволить частково знизити річний обсяг навантаження викладачів без додаткового фінансування. Закріплення таких норм саме на законодавчому рівні є запорукою їх втілення, адже попередні спроби їх запровадження на рівні підзаконних актів наштовхувались на опір ректорського корпусу.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

9) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, яке необхідне для рівня досягнення встановлених результатів навчання та обліковується в кредитах ЄКТС;

14) кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навантаження здобувача вищої освіти, яка використовується в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) для оцінювання визначених (очікуваних) результатів навчання з певного предмета чи виду освітньої діяльності. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить не менше 60 кредитів ЄКТС

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

9) Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, яке необхідне для рівня досягнення встановлених результатів навчання та обліковується в кредитах ЄКТС;

14) кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навантаження здобувача вищої освіти, яка використовується в Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) для оцінювання визначених (очікуваних) результатів навчання з певного предмета чи виду освітньої діяльності. Вага кредиту складає не більше 30 академічних годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить не більше 60 кредитів ЄКТС

Моніторинг політики визначення обсягів навчального навантаження для різних посад демонструє тенденцію до встановлення максимально допустимих (або близьких до них) річних обсягів навчального навантаження навіть для професорів. Скасування верхньої межі призведе до ще більшого підвищення навантаження. Натомість запорукою якісної вищої освіти та науки є саме зниження навчального навантаження.

Стаття 57. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

 

Стаття 57. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників


 

Додати:

7. Обсяг навчальної роботи науко-педагогічних працівників не може перевищувати 600 годин на рік. Серед них обсяг аудиторної роботи не може перевищувати 170 годин на рік.

Обсяг навчальної роботи педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на рік. Серед них обсяг аудиторної роботи не може перевищувати 250 годин на рік.

Стаття 57. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

 

Стаття 57. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної (зокрема аудиторної), методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної (зокрема аудиторної), методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

 

Аналіз Центру дослідження суспільства показує, що національні ВНЗ досить часто не враховують деякі види навчальної роботи, штучно збільшуючи навантаження на викладачів. За таких умов, надаючи повноваження визначати норми, потрібно забезпечити участь працівників ВНЗ або ж їх профспілкових представників у цій процедурі.

Стаття 29. Національний вищий навчальний заклад

3. Національний вищий навчальний заклад має право:

2) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

 

Стаття 29. Національний вищий навчальний заклад

3. Національний вищий навчальний заклад має право:

2) за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

Підзвітність керівництва ВНЗ академічним громадам та відкритість громадськості

Ця норма дозволить усунути досить поширену практику зловживань зі сторони керівництва ВНЗ, яке обмежує доступ до нормативної бази вишу, чим перешкоджає працівникам та студентам реалізувати свої права.

Стаття 27. Правовий статус вищого навчального закладу

 

 

Стаття 27. Правовий статус вищого навчального закладу


 

Додати:

8. Статут та усі положення вищого навчального закладу, а також інформація про склад його керівних органів, повинні бути розміщенні на веб-сайті вищого навчального закладу.

Однією з основних переваг дослідницьких університетів стане збільшення фінансування. Тож запропоновані норми додають фінансову та кадрова прозорість до критеріїв для отримання статусу дослідницьких університетів.

Стаття 30. Дослідницький університет

4. Критерії, за якими надається статус дослідницького університету, базуються на таких засадах:

 

Стаття 30. Дослідницький університет

4. Критерії, за якими надається статус дослідницького університету, базуються на таких засадах:


 

Додати:

6) рівень фінансової та кадрової прозорості вищого навчального закладу;

7) кількість опублікованих дисертацій наукових та науково-педагогічних працівників;

8) рівень реалізації права студентів на вибір навчальних дисциплін.

Надання автономії вищим навчальним закладам може спричинитись до закритості та непідзвітності його керівництва. Запропоновані норми створять для академічної громади та громадськості механізми контролю за діями керівництва у першу чергу у фінансовій сфері, що в результаті підвищить його підзвітність саме громадам.

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу

 

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу


 

Додати:

5. Вищі навчальні заклади зобов’язані публікувати на своїх веб-сайтах:

проект кошторису;
затверджений кошторис на поточний рік з усіма змінами до нього;

звіт про використання та надходження коштів;

штатний розпис на поточний рік з усіма змінами до нього;

інформацію про поточні витрати щодо преміювання та матеріальної допомоги;

копії декларацій про доходи керівника вищого навчального закладу, його заступників та керівників факультетів, інститутів.

Норми скеровані на посилення прозорості витрат органів студентського самоврядування

Стаття 41. Студентське самоврядування

 

Стаття 41. Студентське самоврядування

 

Додати:

12. Керівник студентського самоврядування зобов’язаний публікувати на веб-сайті вищого навчального закладу план кошторису, затверджений кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування з усіма змінами та щоквартальний звіт про використання та надходження коштів органів студентського самоврядування.

Стаття 42. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Стаття 42. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Додати:

12. Органи управління наукових товариств студентів зобов’язані публікувати на веб-сайті вищого навчального закладу план кошторису, затверджений кошторис витрат (бюджет) наукових товариств студентів з усіма змінами та щоквартальний звіт про використання та надходження коштів наукових товариств студентів.

Правки скеровані на створення прозорості конкурсів на науково-педагогічні посади, збільшення кількості кандидатів під час конкурсу та підвищення конкуренцію між ними, а також появу якісних критеріїв оцінки кандидатів на посаду, підвищить ефективність конкурсу.

Стаття 56. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

11. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу.

12. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів визначається державними органами, до сфери управління яких вони належать.

13. В окремих випадках, пов’язаних з неможливістю забезпечення навчально-виховного процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

 

Стаття 56. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

11. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу.

12. Оголошення про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників повинні завчасно розміщуватись на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки українською та англійською мовами. Якщо оголошення не було розміщене завчасно – конкурсний відбір вважається недійсним.

13. Учасники конкурсного відбору на заміщення посад асистента,
викладача, старшого викладача, доцента, професора для оцінки рівня професійної кваліфікації зобов’язані прочитати пробну лекцію або ж провести пробне семінарське/практичні заняття, після чого слухачі мають надати свої анонімні. Відгуки мають враховуватись Вченою радою під час голосування за того чи іншого претендента.

14. Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів визначається державними органами, до сфери управління яких вони належать.

15. В окремих випадках, пов’язаних з неможливістю забезпечення навчально-виховного процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Децентралізація та демократизація вищих навчальних закладів зсередини

Правки скеровані на посилення прозорості під час формування керівних органів ВНЗ. Обрання керівника вищого навчального закладу та керівника факультету відповідними загальними зборами, підвищення ролі наглядової ради та демократизацію вченої ради.

Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, відділення

2. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту). Зазначений керівник обирається вченою радою факультету (навчально-наукового інституту) строком на п’ять років (для вищого навчального закладу, що має статус національного – на сім років). Керівник вищого навчального закладу укладає з керівником факультету (навчально-наукового інституту) контракт.

3. Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового інституту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються у положенні про факультет (навчально-науковий інститут), яке затверджується керівником вищого навчального закладу.

6. Керівництво відділенням коледжу здійснює завідувач (начальник). Завідувач (начальник) відділення призначається на посаду керівником коледжу з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра відповідно до профілю освітньої діяльності відділення і педагогічний стаж не менш як п’ять років.

 

Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, відділення

2. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту). Зазначений керівник обирається зборами науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників факультету (навчально-наукового інституту) строком на п’ять років. Керівник вищого навчального закладу укладає з обраним зборами керівником факультету (навчально-наукового інституту) контракт.

3. Декан (начальник) факультету, директор (начальник) навчально-наукового інституту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються у положенні про факультет (навчально-науковий інститут), яке затверджується вченою радою вищого навчального закладу.

6. Керівництво відділенням коледжу здійснює завідувач (начальник). Завідувач (начальник) відділення обирається зборами педагогічних працівників відділення коледжу з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра відповідно до профілю освітньої діяльності відділення і педагогічний стаж не менш як п’ять років. Керівник коледжу укладає з обраним зборами завідувачем відділення контракт.

Стаття 36. Вчена рада

1. Вчена рада є колегіальним органом управління університету, академії, інституту, який утворюється строком на п’ять років (для вищого навчального закладу, що має статус національного – строком на сім років) та склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу.

2. Вчена рада вищого навчального закладу:

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр і професорів, директора бібліотеки;

15) затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;

3. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних організацій профспілки співробітників та студентів вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники виборних профспілкових органів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу.

4. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків чисельності складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).

5. Виборні представники з числа працівників обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

6. Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

Стаття 36. Вчена рада

1. Вчена рада є колегіальним органом управління університету, академії, інституту, який утворюється строком на п’ять років. Склад вченої ради затверджується рішенням наглядової ради вищого навчального закладу.

2. Вчена рада вищого навчального закладу:

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади, завідувачів (начальників) кафедр і професорів, директора бібліотеки;

15) затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються, а також положення про факультет (навчально-науковий інститут);

3. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, не більше трьох заступників керівника, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних організацій профспілки співробітників та студентів вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників і обираються з числа працівників, які не очолюють структурні підрозділи вищого навчального закладу, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники виборних профспілкових органів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу.

4. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків чисельності складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).

5. Виборні представники з числа працівників обираються шляхом прямих таємних виборів працівниками структурними підрозділами, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

6. Рішення вченої ради вищого навчального закладу, прийняте в межах чинного законодавства, є обов’язковим для виконання керівником вищого навчального закладу.

Стаття 37. Педагогічна рада

1. Педагогічна рада коледжу є колегіальним органом і утворюється наказом керівника коледжу строком на три роки.

3. Педагогічну раду очолює її голова, якого педагогічна рада обирає таємним голосуванням з числа членів педагогічної ради на строк діяльності педагогічної ради. До складу педагогічної ради входять за посадами керівник коледжу, його заступники, завідувачі (начальники) відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, інші педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників коледжу, керівники виборних профспілкових органів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених у статуті коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу повинні становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються. Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники осіб, які навчаються, обираються шляхом прямих таємних виборів з числа осіб, які навчаються у коледжі, відповідно до положення, затвердженого педагогічною радою.

4. Рішення педагогічної ради коледжу вводяться в дію рішеннями його керівника.

Стаття 37. Педагогічна рада

1. Педагогічна рада коледжу є колегіальним органом. Склад педагогічної ради затверджується рішенням наглядової ради вищого навчального закладу строком на три роки.

3. Педагогічну раду очолює її голова, якого педагогічна рада обирає таємним голосуванням з числа членів педагогічної ради на строк діяльності педагогічної ради. До складу педагогічної ради входять за посадами керівник коледжу, не більше двох його заступників, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників коледжу, керівники виборних профспілкових органів, керівники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених у статуті коледжу, а також виборні представники, які представляють педагогічних працівників і обираються з числа працівників, які не очолюють структурні підрозділи коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу повинні становити педагогічні працівники коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються. Виборні представники з числа працівників обираються шляхом прямих таємних виборів працівниками структурними підрозділами, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами коледжу шляхом прямих таємних виборів, відповідно до положення, затвердженого педагогічною радою.

4. Рішення вченої ради коледжу, прийняте в межах чинного законодавства, є обов’язковим для виконання його керівником.

Стаття 38. Наглядова рада

1. У вищому навчальному закладі утворюється наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення.

2. Наглядова рада вищого навчального закладу сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності цього вищого навчального закладу тощо.

3. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу з правом дорадчого голосу.

4. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу.

5. Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом вищого навчального закладу. До складу наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу.

 

Статтю замінити на (дещо адаптована стаття з проекту 1187-1):
Стаття 38. Наглядова рада

1. Наглядова рада вищого навчального закладу утворюється засновником (засновниками) в порядку, передбаченому статутом вищого навчального закладу. Строк повноважень наглядової ради (крім представників організацій студентського самоврядування) не може перевищувати п’яти років.

2. До складу наглядової ради вищого навчального закладу можуть входити вчені, педагоги, представники організацій роботодавців, громадські діячі. До складу наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу та керівники будь-яких вищих навчальних закладів чи їх заступники. Не менше четвертої частини складу наглядової ради складають представники органів студентського самоврядування. Норма представництва має бути пропорційна чисельності органу студентського самоврядування. Представники органів студентського самоврядування призначаються до складу наглядової ради терміном на один рік в порядку, передбаченому статутом вищого навчального закладу.

3. Наглядова рада вищого навчального закладу має повноваження:

1) вносити на розгляд до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу питання про відкликання керівника вищого навчального закладу;

2) затверджувати склад вченої ради або педагогічної ради вищого навчального закладу;

3) здійснювати моніторинг діяльності вищого навчального закладу та інформувати засновника (засновників) про його результати;

4) розглядати за поданням керівника вищого навчального закладу та схвалювати річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років), що спрямовані на забезпечення виконання вищим навчальним закладом своїх статутних завдань;

5) затверджувати фінансові звіти минулого бюджетного періоду;

6) подавати засновнику (засновникам) пропозиції щодо розвитку вищого навчального закладу, зміни його структури, реорганізації чи ліквідації.

7) встановлювати розмір оплати праці керівнику вищого навчального закладу, що має бути не нижчим від мінімального, який визначається Кабінетом Міністрів України;

8) призначати аудитора та оцінювати роботу закладу за визначений період;

9) визначати політику стосовно прав та відповідальності студентів;

10) забезпечувати збереження автономії вищого навчального закладу;

11) здійснювати зв’язки із громадськістю та роботодавцями.

4. Рішення наглядової ради вищого навчального закладу приймаються більшістю голосів від складу ради.

5. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення роботи Наглядової ради покладається на керівника вищого навчального закладу та здійснюється за рахунок коштів вищого навчального закладу.

Стаття 40. Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладах

...

3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

1) погоджує за поданням вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу статут вищого навчального закладу чи зміни (доповнення) до нього;

2) обирає на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції засновнику (засновникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі);

3) заслуховує щороку звіт керівника вищого навчального закладу та оцінює його діяльність;

4) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

5) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;

6) затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу та затверджує колективний договір;

7) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.

8. В органі громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового інституту (факультету) та виборні представники з числа осіб, які навчаються в навчально-наукового інституті (на факультеті). При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту (факультету) і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

10. Орган громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету):

3) вносить керівнику вищого навчального закладу пропозиції щодо відкликання з посади керівника навчально-наукового інституту (факультету);

Стаття 40. Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладах

...

3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

1) погоджує за поданням вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу статут вищого навчального закладу чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт керівника вищого навчального закладу та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу та затверджує колективний договір;

6) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.

8. В органі громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового інституту (факультету) та виборні представники з числа осіб, які навчаються в навчально-наукового інституті (на факультеті). При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники навчально-наукового інституту (факультету) і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

 

10. Орган громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету):

3) приймає рішення про дострокове припинення повноважень керівника навчально-наукового інституту (факультету);

Стаття 43. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу

2. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника конкурс оголошується протягом тижня з моменту утворення вакансії.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає (приймають) пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і протягом десяти днів вносить (вносять) кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу для голосування.

Кожен член вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодну з кандидатур.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний затвердити на посаду керівника вищого навчального закладу кандидатуру, яка набрала більш як 50 відсотків голосів статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу не набрав у першому турі необхідної кількості голосів (більш як 50 відсотків голосів статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу), проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які у першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний призначити на посаду керівника вищого навчального закладу особу, яка набрала у другому турі більшість голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Контракт з обраним керівником вищого навчального закладу укладається на п’ять років (для вищого навчального закладу, що має статус національного – на сім років) не пізніше одного місяця з дня обрання.

Керівник вищого навчального закладу може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених законодавством про працю, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту. Керівник вищого навчального закладу може бути також звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання органом, який його обрав на посаду. Подання про відкликання керівника може бути внесено до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу. Рішення про відкликання керівника вищого навчального закладу приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.

4. Засновник (засновники) новоутвореного вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає (призначають) виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу, але не більш як на два роки.

 

Стаття 43. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу

2. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника конкурс оголошується протягом тижня з моменту утворення вакансії.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає (приймають) пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і протягом десяти днів з моменту утворення вакансії (протягом десяти днів з моменту другого туру у разі повторного конкурсу) скликає (скликають) загальні збори науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників вищого навчального закладу та вносить (вносять) до них кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, для голосування.

Кількісний склад загальних зборів науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників вищого навчального закладу відповідає кількості штатних науково-педагогічних і наукових працівників вищого навчального закладу на день їх проведення.

Загальні збори науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників вищого навчального закладу повноважні за умови присутності більше половини їх кількісного складу.

Головує на загальних зборах науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників вищого навчального закладу науково-педагогічний працівник, призначений засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою), який не є кандидатом на посаду керівника вищого навчального закладу.

Кожен учасник загальних зборів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників вищого навчального закладу може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодну з кандидатур.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний затвердити на посаду керівника вищого навчального закладу кандидатуру, яка набрала більшість голосів від кількісного складу загальних зборів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників вищого навчального закладу.

Якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу не набрав у першому турі необхідної кількості голосів (більшість голосів від кількісного складу загальних зборів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників вищого навчального закладу), проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які у першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний призначити на посаду керівника вищого навчального закладу особу, яка набрала у другому турі більшість голосів від кількісного складу загальних зборів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників вищого навчального закладу.

Якщо жоден з кандидатів у другому турі не набрав більшість голосів від кількісного складу загальних зборів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників вищого навчального закладу, засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний протягом двох днів з дня другого туру оголосити повторний конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу.

Контракт з обраним керівником вищого навчального закладу укладається на п’ять років не пізніше одного місяця з дня обрання.

Керівник вищого навчального закладу може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених законодавством про працю, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту. Керівник вищого навчального закладу може бути також звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу. Подання про відкликання керівника може бути внесено до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу. Рішення про відкликання керівника вищого навчального закладу приймається більшістю голосів статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.

4. Засновник (засновники) новоутвореного вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає (призначають) виконуючого обов’язки керівника вищого навчального закладу, але не більш як на три місяці.

Стаття 44. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності

1. Кандидата на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу вчена рада факультету (навчально-наукового інституту) з числа осіб, які мають вчене звання професора, доцента та/або ступінь доктора філософії чи доктора наук відповідно до профілю освітньої діяльності факультету (навчально-наукового інституту) та стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менш як п’ять років.

Керівник вищого навчального закладу призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) строком на п’ять років (для вищого навчального закладу, що має статус національного – строком на сім років). Керівник факультету (навчально-наукового інституту) здійснює свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом вищого навчального закладу.

3. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) може бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу на підставі подання органу громадського самоврядування факультету. Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) вноситься до органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту). Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту).

4. Керівник вищого навчального закладу, в якому утворено новий факультет (навчально-науковий інститут), призначає на умовах контракту виконуючого обов’язки керівника цього факультету (навчально-наукового інституту) на строк до проведення виборів керівника факультету (навчально-наукового інституту), але не більш як на один рік.

 

Стаття 44. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності

1.  Керівника факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії обирають збори науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників факультету (навчально-наукового інституту) строком на п’ять років.

Кандидати на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії повинні мати вчене звання професора, доцента та/або ступінь доктора філософії чи доктора наук відповідно до профілю освітньої діяльності факультету (навчально-наукового інституту) та стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менш як п’ять років.

Кількісний склад загальних зборів науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії відповідає кількості штатних науково-педагогічних і наукових працівників цього факультету (навчально-наукового інституту) на день їх проведення.

Загальні збори науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії повноважні за умови присутності більше половини їх кількісного складу.

Головує на загальних зборах науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії науково-педагогічний працівник, призначений керівником вищого навчального закладу не з числа кандидатів на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту).

Керівник вищого навчального закладу зобов’язаний призначити на посаду керівника факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії особу, яка набрала більшість голосів від кількісного складу загальних зборів науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників факультету (навчально-наукового інституту) університету, академії.

Керівник факультету (навчально-наукового інституту) здійснює свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом вищого навчального закладу.

3. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) повинен бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу на підставі подання органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту). якщо пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) приймається більшістю голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту).

4. Керівник вищого навчального закладу, в якому утворено новий факультет (навчально-науковий інститут), призначає на умовах контракту виконуючого обов’язки керівника цього факультету (навчально-наукового інституту) на строк до проведення виборів керівника факультету (навчально-наукового інституту), але не більш як на три місяці.

Стаття 56. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

6. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Стаття 56. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

6. Педагогічні працівники, окрім завідувача відділення, призначаються на посаду та звільняються з посади керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Академічна автономія

Правки скеровані на надання права самостійно присуджувати наукові ступені, присвоювати вчені звання та визнавати іноземні документи про освіту (не лише вищу), наукові ступені та вчені звання усім вищим навчальним закладам. Натомість державні та державно-громадські органи зберігають повноваження визначити потрібний «мінімум» у питаннях змісту третього циклу чи формування спецрад.

Стаття 30. Дослідницький університет

5. Дослідницький університет має право:

5) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів і присвоєння учених звань з видачею відповідного документа державного зразка, а також щодо визнання в Україні іноземних документів про вищу освіту та наукові ступені;

Вилучити пп.5

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади

1. Центральний орган виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки:

15) утворює атестаційної колегії, яка на принципах прозорості та відкритості присвоює науковим і науково-педагогічним працівникам вчені звання старшого дослідника, доцента та професора, організовує її роботу, розглядає питання про позбавлення зазначених звань, оформлює та видає відповідні атестати, а також розглядає апеляції;

 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади

1. Центральний орган виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки:

15) встановлює порядок присвоєння та позбавлення вищими навчальними закладами наукових і науково-педагогічних працівників вчених звань старшого дослідника, доцента та професора.

 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади

1. Центральний орган виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки:

 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади

1. Центральний орган виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки:

 

Додати:

17) здійснює визнання з метою отримання професійних прав документів про освіту отриманих у закордонних вищих навчальних закладах;

18) встановлює зразок свідоцтва єдиного зразка про визнання іноземних документів про освіту та реєструє випадки їх видачі вищими навчальними закладами;

19) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

 

Стаття 18. Повноваження Національного агентства з якості вищої освіти

1. Національне агентство з якості вищої освіти:

11) акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;

Стаття 18. Повноваження Національного агентства з якості вищої освіти

1. Національне агентство з якості вищої освіти:

11) розробляє та затверджує обов’язкові вимоги для створення спеціалізованих вчених рад;

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу

2. Вищі навчальні заклади мають рівні права, що складають зміст їх автономії та самоврядування, в тому числі:

1) самостійно визначати форми навчання та форми організації навчально-виховного процесу;

2) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

3) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

4) формувати та затверджувати власний штатний розпис;

5) визнавати здобуті в закордонних університетах ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;

6) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників навчального-виховного процесу;

7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

9) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми вибіркових навчальних дисциплін;

10) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

11) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

12) провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

13) видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці;

14) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

15) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

16) брати участь у роботі міжнародних організацій;

17) запроваджувати власну символіку та атрибутику;

18) установлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

19) звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

20) користуватися земельними ділянками у порядку, встановленому законодавством;

21) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та статуту вищого навчального закладу;

22) розпоряджатися власними надходженнями (для вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності), зокрема отриманими від надання додаткових платних послуг здобувачам вищої освіти та окремих платних послуг іншим фізичним і юридичним особам;

23) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

24) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

 

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу

2. Вищі навчальні заклади мають рівні права, що складають зміст їх автономії та самоврядування, в тому числі:

1) самостійно визначати форми навчання та форми організації навчально-виховного процесу;

2) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

3) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

4) формувати та затверджувати власний штатний розпис;

5) приймати остаточне рішення щодо визнання та встановлення еквівалентності здобутих у закордонних вищих навчальних закладах документів про освіту під час зарахування на навчання з наданням відповідних академічних прав, а також щодо визнання здобутих у закордонних вищих навчальних закладах документів про наукові ступені та вчені звання під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника з наданням відповідних академічних та професійних прав;

6) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників навчального-виховного процесу;

7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

9) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми вибіркових навчальних дисциплін;

10) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

11) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів і присвоєння учених звань з видачею відповідного документа державного зразка акредитованими спеціалізованими вченими радами;

12) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

13) провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

14) видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці;

15) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

16) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

17) брати участь у роботі міжнародних організацій;

18) запроваджувати власну символіку та атрибутику;

19) установлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

20) звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

21) користуватися земельними ділянками у порядку, встановленому законодавством;

22) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та статуту вищого навчального закладу;

23) розпоряджатися власними надходженнями (для вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності), зокрема отриманими від надання додаткових платних послуг здобувачам вищої освіти та окремих платних послуг іншим фізичним і юридичним особам;

24) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

25) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.


 

Rating2

Тетяна Жерьобкіна, Марія Куделя, Ірина Шевченко, Ірина Когут, Єгор Стадний

Освіта-2015: Ілюстрований збірник від CEDOS

University of sydney 1531672%281%29

Ірина Світящук, Єгор Стадний

Академічна міграція

Money 621152 1920

   

Як фінансується державне замовлення?

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати