У дужках зазначено максимально можливий бал.

Складові показників:

Охоплення найважливіших сфер: інформація щодо забезпечення якості освіти - 1, дослідницька діяльність - 1, формування (залучення коштів) та розподіл бюджету - 1, розвиток персоналу, зокрема сприяння розвитку кар’єри молодих викладачів - 1, міжнародна діяльність - 1, розвиток інфраструктури - 1.

Наявність цілей, заходів, індикаторів: cтратегічні цілі - 1, проекти, заходи та операційні цілі, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі - 1, показники, на основі яких можна перевірити виконання стратегічних цілей - 2.

Охоплення
найголовніших
сфер діяльності
у стратегічному
плані розвитку
(6)
Наявність
у стратегічному
плані розвитку
цілей, заходів,
індикаторів
(4)
Разом (10)
Білоцерківський національний аграрний університет000
Вінницький національний аграрний університет415
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова000
Вінницький національний технічний університет000
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка101
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна000
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара000
Житомирський національний агроекологічний університет527
Запорізький національний технічний університет448
Запорізький національний університет101
Івано-Франківський національний медичний університет000
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу101
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка628
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана527
Київський національний лiнгвiстичний унiверситет000
Київський національний торговельно-економiчний університет505
Київський національний унiверситет будівництва i архітектури000
Київський національний унiверситет культури i мистецтв000
Київський національний унiверситет театру кіно i телебачення iменi І.К.Карпенка-Карого000
Київський національний університет iменi Тараса Шевченка628
Київський національний університет технологій та дизайну123
Кіровоградський національний технічний університет347
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського448
Криворізький національний університет101
Луцький національний технічний університет000
Львівська національна академія мистецтв000
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка000
Львівський національний аграрний університет000
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького000
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького000
Львівський національний університет імені Івана Франка6410
Миколаївський національний аграрний університет516
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського101
Нацiональний авiацiйний унiверситет213
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця000
Нацiональний педагогічний унiверситет iменi М.П.Драгоманова000
Нацiональний технічний унiверситет України "Київський полiтехнiчний інститут"628
Нацiональний транспортний унiверситет000
Нацiональний унiверситет фізичного виховання i спорту України527
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв101
Національна академія образотворчого мистецтва i архітектури000
Національна академія статистики обліку та аудиту000
Національна академія управління при Президентові України000
Національна металургійна академія України628
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського000
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"000
Національний гірничий університет України6410
Національний лісотехнічний університет України000
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"000
Національний університет "Одеська юридична академія"101
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого000
Національний університет "Львівська політехніка"549
Національний університет "Острозька академія"000
Національний університет "Києво-Могилянська академія"426
Національний університет біоресурсів і природокористування549
Національний університет водного господарства та природокористування000
Національний університет державної податкової служби України000
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова101
Національний університет харчових технологій000
Національний фармацевтичний університет000
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова527
Одеська національна академія харчових технологій000
Одеська національна морська академія000
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової000
Одеський національний економічний університет000
Одеський національний медичний університет000
Одеський національний морський університет000
Одеський національний політехнічний університет000
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова000
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського000
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка000
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка000
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника6410
Сумський національний аграрний університет000
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки000
Тернопільський національний економічний університет000
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка000
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя628
Ужгородський національний університет101
Уманський національний університет садівництва000
Харківська національна академія міського господарства000
Харківський національний автомобільно-дорожній університет000
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва000
Харківський національний економічний університет314
Харківський національний медичний університет000
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди000
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка448
Харківський національний університет будівництва та архітектури000
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна6410
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського000
Харківський національний університет радіоелектроніки000
Херсонський національний технічний університет000
Хмельницький національний університет000
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького000
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича101
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка000
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати